Bir adım ötesi caminin içi (Konserli mevlid kutlaması)

Zaman Gazetesi�nin pazar ilavesindeki, büyük bir övgü ve stayi?le verilen haber ve fotoğraf dikkatimi çekti. Bir türlü inanamadym. Foto?rafa tekrar tekrar dikkatlice baktym.Yedi sütun ve yarym sayfa üzeriden verilen haberin man?eti, �Kandil münasebeti ile ilk defa cami avlusunda tasavvuf konseri verildi� ?eklindeydi.

Fotoğraftan ilk göze çarpan Hoca Paşa camii. Kapynyn üzerinde, yeni haflerle caminin ismi ve üstünde Yslam harfleri ile kitabe. Bunun hemen altynda, cami duvarynyn dibinde, üçü bayan dokuz kişilik orkestra ekibi. Ellerinde ney, kanun, ud, kemençe, keman gibi çalgy aletleri. Huşu(!) içinde tasavvuf müziği ady altynda vur patlasyn çal oynasyn sanatlaryny icra ediyorlar.

Fotoğrafın altyndaki bununla ilgili haber ise şöyle: İstanbul'un tarihi semtlerinden Sirkeci, Regaip Kandili'nde bir ilke sahne ol­du. Sirkecili bir grup esnaf, Hoca Pa­şa Camii'nin hemen giri?inde halka öğle namazyny müteakiben tasavvuf musiki konseri verdi, ikindi namazy­nyn ardyndan caminin giri?inde Ça?da? Mevlana A?yklary Derneği'ne ba?ly bir grup genç yerlerine aldy. Hu?u içinde yakla?yk bir saat sü­ren konser, mübarek kandil günü Sirkeci'nin havasyny de?i?tirdi.

Konsere hem halk hem de turistler yo?un ilgi gösterdi. Bir hafta öncesinden asylan ilanlardan dolayy Ystanbul'un çe?itli semtlerinden vatanda?lar Sirkeci'nin bu lokantalary ile me?hur küçük soka­?yna akyn etti?i gibi turistler de elle­rinde foto?raf makineleri ve kamera­larla ön saflarda yerlerini almy?ty.

Konseri tertipleyen Sirkeci Ya?atma ve Güzelle?tirme Derne?i'nin (SYYAD) projeden sorumlu ismi Kemal Çakyrgöz ise bunu bir gelenek haline dönü?türe­rek her kandilde tekrarlamak istedikle­rini söylüyor.�

Bunun gibi her özendirici ve yönlendirici haberde oldu?u gibi, konserle ilgili vatanda?laryn görü?lerine de yer verilmi?. Her nedense konu?anlar hep lehde ?eyler söylemi?ler: Kimisi, �ilanlar dolayysyyla tasavvuf konserinden haberi oldu?unu söylerek Regaip Kan­dili'nde yapylan bu etkinli?i anlamly� buldu?unu söylüyor. Kimisi, �Bu tür etkinlikler toplumda sivil toplum örgütlerinin ro­lü ve gücü arttykça fazlala?acak.� diyor.

Konseri izleyen tu­ristler ise vatanda?lardan daha heyecan­lyymy?, daha ön­ce görmedikleri bir müzik kültürünü iz­leme olana?y bulmu?lar. Böyle etkinlikler sebebi ile turist sayysy artacakmy?... � ( 31.8.2003, Zaman Gazetesi, turkuaz ilavesi)

?imdiye kadar Baty�nyn örf ve adetleri, her türlü pislikleri, ahlaksyzlyklary içimize sokulmu?tu. Sadece, Hyristiyanlaryn dini inançlary kalmy?ty. O da gelmeye ba?lady. Kilise müzi?ine kar?ylyk olarak, Tasavvuf müzi?i ady altynda camilere müzi?i sokmak istiyorlar. Bunu caminin kapysyna kadar getirdiler. Bir adym sonrasy caminin içi. Hazyrlyk buna. Kolay de?il, 1400 yyllyk inancy yykmak zor. Bunun için, yava? yava? aly?tyra aly?tyra, Hyristiyan inancy yerle?tirilmek isteniyor. Camiye müzi?i sokunca arkasyndan camiye syra koymaya gelecek. Çünkü Kiliselerde syra var. Onlara benzemeleri gerekiyor. Ayakkabylarla camiye girip, syralara oturup hu?u(!) içinde tasavvuf müzi?i dinleyecekler. Böylece Hyristiyanlar gibi ibadet etmi? olacaklar.

Bu tür Hyristiyanla?tyrma faaliyetleri yeni de?il. Reformcu Ylahiyat profesörleri de yyllar önce buna benzer bir rapor hazyrlamy?lardy. 20 Haziran 1928 tarihli Vakit gazetesi ?u haberi vermi?ti: �Din de, di?er sosyal te?ekküller gibi, hayatyn akyntysyna uymalydyr. Din, eski ?ekillere ba?ly kalamaz. Câmilerimiz kâbil-i iskân hâle getirilmeli, syralar konmaly, içeriye ayakkaby ile girilmelidir. Câmilere müzik âletleri koymalydyr... �

Evet, planlandy?y ?ekilde, camilerin Kilise gibi olmasy için müzik caminin kapysyna dayandy. Bir adym sonrasi caminin içi. Syra bunda. Akly ba?ynda Müslümanlar, olup bitenlerin farkyna varyp, dinlerine sahip çykmazlarsa Camilerimizin Kilisele?mesi kaçynylmaz! Camilerin içi, hoparlör, merkezi sistem te?kilaty, elektronik donanym bakymyndan hazyr zaten!

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul><img> <ol> <li> <dl> <dt> <img> <b> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar